konkurs dzień kobiet bjuskin

Regulamin konkursu Dzień Kobiet 2021

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest BjuSkin Sp. z o.o. sp. k., ul. Wigury 13, 90-302 Łódź, NIP 725 230 22 47
2. Fundatorem nagród jest Organizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/bjuskin (zwanej dalej “Fanpage”)

II. Warunki uczestnictwa
1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
3. Konkurs trwa od 03.03.2021 do 08.03.2021 r. do godziny 23:59
4. Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 11.03.2021 r. za pośrednictwem FanPage.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub
aplikacji ze strony Facebook’a.

III. Zadanie konkursowe
1. Zadanie konkursowe polega na:
a. publicznym udostępnieniu postu konkursowego w serwisie Facebook
b. na wstawieniu komentarza pod postem, a w nim oznaczeniu dwóch osób zapraszanych do
konkursu (osoby muszą mieć konto na Facebook)
c. napisaniu wiadomości prywatnej do organizatora poprzez Fanpage organizatora
2. W konkursie zostanie wylosowanych 5 zwycięzców z puli osób, które spełnią warunki zadania konkursowego
3. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku

IV. Nagrody
1. Nagrodą w konkursie dla każdego uczestnika, który spełni wymagania konkursowe jest zabieg depilacji laserowej wskazany przez uczestnika w wiadomości prywatnej.
2. Nagrody do wyboru przez Uczestnika:
a) depilacja laserowa PACHY
b) depilacja laserowa BIKINI CAŁKOWITE
c) depilacja laserowa ŁYDKI
c) depilacja laserowa TWARZY
3. Nagrodę można odebrać w Gabinecie BjuSkin w Łodzi, ul. Wigury 13
4. Nagrodę można wykorzystać do dnia 30.04.2021
5. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
8. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu

V. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs Dzień Kobiet 2021”
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

VI. Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora tj. BjuSkin Sp. z o.o. sp. k.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.